Algemene voorwaarden

Bedrijfsgegevens en voorwaarden

SocialBieb is een label van Social Connection.

Bedrijfsgegevens

Adres: Dijkerhoekseweg 13-15, 7451 LV Holten
Kamer van Koophandel: 60509295
BTW-nummer: NL106873246B01
Bank: NL55RABO0171068556

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Social Connection: Social Connection, gevestigd aan de Dijkerhoekseweg 13-15, 7451 LV in Holten. KVK nummer: 60509295
Opdrachtgever: de wederpartij van Social Connection aan wie een aanbieding is gedaan, een offerte is uitgebracht, van wie een opdracht is aanvaard en/of met wie een overeenkomst is gesloten. Partijen: Social Connection en Opdrachtgever tezamen. BW: Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Social Connection en Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht, mits en voor zover schriftelijk door Social Connection en Opdrachtgever overeengekomen.
 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Social Connection, voor de uitvoering waarvan door Social Connection derden dienen te worden betrokken.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheeld of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mogen worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Social Connection en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Social Connection zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product of de dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Social Connection kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4 Leveringstermijn, uitvoering en wijziging overeenkomst

 1. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Social Connection derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Social Connection dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 2. Social Connection heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Social Connection zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien de dienstverlening door Social Connection leidt tot de ontwikkeling van kennis, garandeert Social Connection echter niet de objectieve juistheid en bruikbaarheid daarvan voor de Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Social Connection in dat geval voor claims van derden voor schaden voortvloeiend uit het gebruik of de toepassing van die kennis, mits deze door Opdrachtgever aan die derden in enigerlei vorm overgedragen is.
 4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Social Connection zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 5. Een wijziging in de overeenkomst is pas geldig als beide Partijen schriftelijk met de wijziging instemmen en overeenkomst hebben bereikt over de kosten die, in redelijkheid, extra kunnen worden berekend of in mindering kunnen worden gebracht.

Artikel 5 Prijsverhoging

 1. Indien Social Connection met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Social Connection niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, materialen en lonen of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 2. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan tien procent (10%) en plaatsvindt binnen drie (3) maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Social Connection: alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren; of indien de prijsverhoging voorvloeit uit een bevoegdheid of een op Social Connection rustende verplichting ingevolge de wet.

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Social Connection is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; na het sluiten van de overeenkomst Social Connection ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen; de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Social Connection kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen; zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Social Connection kan worden gevergd.
 2. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Social Connection gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Social Connection op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Social Connection de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Social Connection tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Social Connection gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie (3) maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Social Connection vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Social Connection op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 7. Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde training naar het oordeel van Social Connection onvoldoende is, is Social Connection gerechtigd voorafgaand aan de aanvang van de betreffende training deze (geheel of gedeeltelijk) te annuleren. In dat geval staat het Social Connection vrij om met de Opdrachtgever overeen te komen dat de betreffende training op een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip zal worden gevolgd danwel de betreffende training te annuleren. Indien Social Connection de betreffende training annuleert, zal Social Connection het reeds door de Opdrachtgever betaalde bedrag voor de geannuleerde training restitueren, maar is Social Connection niet gehouden tot vergoeding van eventuele schade of kosten van de Opdrachtgever in verband met die annulering.
 8. Voorafgaand aan de aanvang van een training heeft de Opdrachtgever het recht de betreffende training te annuleren. De annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. Als moment van ontvangst door Social Connection van de annulering geldt in het geval van een brief: de datum van de poststempel, en een e-mail: de verzenddatum van de betreffende e-mail. De geplande aanvangsdatum van de (verplaatste) training geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 9 en 10.
 9. In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 8 geldt dat Social Connection gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:
  a. bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de training: 10% van de trainingskosten
  van het Cursusgeld of de Trainingskosten met een minimum van EUR 50,-;
  b. bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de training: 25% van de trainingskosten;
  c. bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de training: 50% van de trainingskosten; en
  d. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de training de totale trainingskosten.
 10. Annulering door de Opdrachtgever van een In company/maatwerk training kan uitsluitend plaatsvinden voordat Social Connection met de uitvoering van die In company/maatwerk training is begonnen. De annulering van een In company/maatwerk training kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst (‘handtekening retour’) gericht aan Social Connection. Als moment van ontvangst door Social Connection van de annulering geldt de datum van de poststempel. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke bevestiging daarvan door Social Connection. De geplande aanvangsdatum van de In company/maatwerk training geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 7.
 11. In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 10 geldt dat Social Connection gerechtigd is de
  volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:
  a. bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de eerste bijeenkomst: 20% van de kosten van de In company/maatwerk training;
  b. bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de eerste bijeenkomst: 25% van de kosten van de In company/maatwerk training;
  c. bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst:
  50% van de kosten van de In company/maatwerk training; en
  d. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst: de volledige
  kosten van de In company/maatwerk training.

Artikel 7 Overmacht

 1. Social Connection is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Social Connection geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Social Connection niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Social Connection of van derden daaronder begrepen. Social Connection heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Social Connection zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 8 Betalingsvoorwaarden en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen acht (8) dagen na factuurdatum, op een door Social Connection aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Social Connection aangegeven. Social Connection is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van één procent (1%) per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus inbegrepen, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten zijn conform de bij rechtspraak gehanteerde staffel kosten buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Indien Opdrachtgever van oordeel is dat door Social Connection aan hem gefactureerde bedragen onjuist zijn, is hij gehouden daartegen binnen acht (8) dagen na factuurdatum schriftelijk en gespecificeerd bezwaar te maken. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht van Opdrachtgever om tegen de hoogte of samenstelling van het factuurbedrag bezwaar te maken.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Social Connection in het kader van de overeenkomst geleverde blijft eigendom van Social Connection totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Social Connection gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Het door Social Connection geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Social Connection veilig te stellen.

Artikel 10 Garantie

 1. Indien in het kader van dienstverlening door Social Connection zaken worden geleverd geldt het volgende: de door Social Connection te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Social Connection kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 2 jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of Partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Social Connection verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Social Connection, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of beperkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Social Connection geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

Artikel 11 Onderzoek

De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die Partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven (7) dagen na levering schriftelijk aan Social Connection te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien (14) dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Social Connection te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Social Connection in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Social Connection de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. Indien Social Connection aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Social Connection is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Social Connection is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Social Connection is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Social Connection aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze Social Connection toegerekend kunnen worden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 5. Social Connection is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. Indien Social Connection aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Social Connection beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 7. De aansprakelijkheid van Social Connection is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Social Connection of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 13 Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Social Connection voor eventuele aanspraken van derden, de kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Social Connection toerekenbaar is.

Artikel 14 Intellectuele eigendom

Social Connection behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Social Connection heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 15 Geheimhouding

Social Connection zal alle door Opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. Social Connection zal haar medewerkers tot geheimhouding verplichten. Social Connection is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door haar medewerkers indien zij aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Social Connection partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. Geschillen betreffende alle overeenkomsten tussen Social Connection en Opdrachtgever zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Almelo.

Artikel 17 Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Enschede.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Social Connection.

Laatste blogs

Bekijk alle blogs (10)
Contact